Investors Relations
EnglishSvenska

« Back

Kallelse Till Årsstämma i ZetaDisplay AB (Publ)

2022-06-01

Aktieägarna i ZetaDisplay AB (publ), org.nr 556603-4434, kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2022.

Bolagets årsstämma kommer att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

ZetaDisplay välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 30 juni 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägare kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Rätt till deltagande
Rätt att delta vid årsstämman genom förhandsröstning har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 juni 2022, dels anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst till bolaget senast den 29 juni 2022. Se mer information nedan om förhandsröstning.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 23 juni 2022, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt på stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.zetadisplay.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 29 juni 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till ZetaDisplay AB c/o Fredersen Advokatbyrå, Lästmakargatan 18, 111 44 Stockholm, eller per e-post till zetadisplay@fredersen.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman

Nina Johnsson

 1. Upprättande och godkännande av röstlängd
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av en eller två justeringspersoner

Madeleine Odell

 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 2. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 3. Beslut om
 1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 2. dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 1. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
 2. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
 3. Val av styrelseledamöter
  1. 1 Matthew Peacock (omval)
  2. 2 Michael Comish (omval)
  3. 3 Per Mandorf (nyval)
  4. 4 Anthony Nicholas Greatorex (nyval)
  5. 5 Faisal Rahmatallah (nyval)
 4. Val av styrelseordförande

Matthew Peacock (omval)

 1. Val av revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (omval)

 1. Beslut om byte av bolagskategori samt ändring av bolagsordningen

Beslutsförslag

Förslag föreligger (punkt 1 samt 8-12)
att Nina Johnsson väljs till stämmoordförande,
att styrelsen ska bestå av fem ledamöter, utan suppleanter,
att ett registrerat revisionsbolag, utan revisorssuppleant, ska utses,
att inget styrelsearvode ska utgå till styrelsens ledamöter,
att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,
att Matthew Peacock och Michael Comish omväljs, samt att Per Mandorf, Anthony Nicholas Greatorex och Faisal Rahmatallah väljs, till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
att Matthew Peacock omväljs till styrelseordförande, samt
att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisionsbolag, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har upplyst att auktoriserade revisorn Eva Jonséus Carlsvi fortsätter som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget.

Styrelsens förslag

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Fredersen Advokatbyrå på uppdrag av ZetaDisplay, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från bolagsstämman föreslås Madeleine Odell eller den som styrelsen anvisar vid dennes förhinder. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet från bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit rätt återgivna i protokollet från bolagsstämman.

Beslut om dispositioner av bolagets resultat (punkt 7b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Beslut om byte av bolagskategori och ändring av bolagsordningen (punkt 13)
Styrelsen föreslår att Bolaget byter bolagskategori från publikt till privat och att Bolagets bolagsordning ska ändras på följande sätt.

Företagsnamn i § 1 föreslås ändras på följande sätt:
”Bolagets företagsnamn är ZetaDispaly AB”.

Aktieantal och aktieslag i § 5 föreslås ändras på följande sätt:
”Antalet aktier skall vara lägst 10.000.000 och högst 40.000.000.

Styrelse och revisor i § 6 föreslås ändras på följande sätt:
”Styrelsen ska bestå av lägst en (1) och högst tio (10) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.
Bolaget ska ha lägst en (1) revisor och högst två (2) revisorer med högst en (1) suppleant.”

Kallelse i § 8 föreslås ändras på följande sätt:
”Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev med posten, epost eller annonsering i Post-och Inrikes Tidningar.”

Föranmälan till bolagsstämma i § 11 föreslås tas bort i sin helhet.

Majoritetskrav
För giltigt beslut under punkten 13 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 27 861 808. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisning och revisionsberättelse, anmälnings- och fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga förslag samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida åtminstone två veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernbolag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till ZetaDisplay AB, c/o Fredersen Advokatbyrå, Lästmakargatan 18, 111 44 Stockholm, eller per e-post till zetadisplay@fredersen.se, senast den 20 juni 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos ZetaDisplay, Höjdrodergatan 21, 212 39 Malmö, och på www.zetadisplay.com, senast den 25 juni 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Bolaget har sitt säte i Malmö.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Malmö i juni 2022
ZetaDisplay AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Mandorf, Koncernchef och VD
Telefon: +46-704- 25 82 34
E-Mail: per.mandorf@zetadisplay.com

Stefan Egerstad, Interim CFO
Mobile: +46-702-99 88 67
E-Mail: stefan.egerstad@zetadisplay.com

Robert Bryhn, CMO / Head of Communication
Telefon: +46-709-80 20 80
E-Mail: robert.bryhn@@zetadisplay.com

 

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är störst Norden och ledande i Europa inom Digital Signage. Vi driver dagligen den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra lösningar, koncept och mjukvara digitaliserar, påverkar och informerar människors beteende vid beslutstillfället i butiker, i offentliga miljöer och på arbetsplatser. Våra lösningar är kända som Digital Signage som vi utvecklar och erbjuder som SaaS-lösningar. Vi är en globalt ledande aktör som aktivt påverkar utvecklingen av den internationella Digital Signage marknaden organiskt, genom innovation och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö, omsätter cirka 500 Mkr och sysselsätter över 200 medarbetare vid tio kontor i sex europeiska länder och USA. Totalt hanterar bolaget över 80 000 installationer på mer än 50 marknader. ZetaDisplay ägs av det Brittiska investmentbolaget Hanover Investors. Mer information på: https://zetadisplay.com , www.ir.zetadisplay.com samt www.hanoverinvestors.com


Bilagor