Investors Relations

« Back

ZetaDisplay emitterar nya seniora säkerställda obligationer och avser att återlösa sina seniora icke-säkerställda obligationer

2023-02-01

ZetaDisplay emitterar nya seniora säkerställda obligationer och avser att återlösa sina seniora icke-säkerställda obligationer

Malmö, 1 februari 2023

ZetaDisplay AB (publ) (“Emittenten”) har framgångsrikt prissatt seniora säkerställda obligationer om SEK 300 miljoner under ett ramverk om SEK 500 miljoner med en löptid på tre år (“Nya Obligationerna”). Transaktionen var väl övertecknad och renderade ett brett intresse från både nordiska och internationella institutionella investerare. De Nya Obligationerna kommer att ha en rörlig ränta om 3m STIBOR plus 7,75 procent per år och en slutlig förfallodag i februari 2026. Emittenten avser att notera de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Likviden från de Nya Obligationerna kommer att användas till att refinansiera Emittentens SEK 300 miljoner seniora icke-säkerställda obligationer med förfallodag i mars 2023 (ISIN: SE0013109568) (“2019/2023 Obligationerna”).

Förtidsinlösen av 2019/2023 Obligationerna förväntas att inträffa på eller omkring 27 februari 2023 (“Inlösendagen”) och är villkorat av emissionen av de Nya Obligationerna. Emittenten kommer att utfärda ett efterföljande pressmeddelande på eller före 20 februari 2023 (“Avstämningsdagen”) för att bekräfta huruvida finansieringsvillkoret har uppfyllts eller eftergivits, och inlösen kommer att genomföras som planerats, eller om underrättelseperioden har förlängts. Om inlösen genomförs kommer Emittenten på Inlösendagen betala det nominella beloppet för 2019/2023 Obligationerna och upplupen men obetald ränta på 2019/2023 Obligationerna fram till och med Inlösendagen i enlighet med villkoren i 2019/2023 Obligationerna (“Inlösenbeloppet”). Inlösenbeloppet kommer att betalas ut till varje person som är registrerad som obligationsinnehavare i skuldboken på Avstämningsdagen.

Om inlösen genomförs kommer 2019/2023 Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholms företagsobligationslista i samband därmed.

ABG Sundal Collier har agerat som Sole Bookrunner i samband med emissionen av de Nya Obligationerna.

En engelsk version av meddelande om villkorad inlösen av 2019/2023 Obligationerna är bifogad till detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som ZetaDisplay AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2023 kl. 18.00 CET.

För mer information vänligen kontakta:

Per Mandorf, President & CEO
E-Mail: per.mandorf@zetadisplay.com

Michael van Straten, CFO
E-Mail: michael.vanstraten@zetadisplay.com

Robert Bryhn, CMO / Head of Communication
E-Mail: robert.bryhn@zetadisplay.com


Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är ledande i Norden och tvåa i Europa och vi driver dagligen den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra lösningar, koncept och vår mjukvara digitaliserar, påverkar och informerar människors beteende vid beslutstillfället i butiker, i offentliga miljöer och på arbetsplatser. Våra lösningar är kända som Digital Signage där vi utvecklar och erbjuder fullservice och SaaS-lösningar. Vi är en globalt ledande aktör som aktivt påverkar utvecklingen av den internationella Digital Signage marknaden organiskt, genom innovation och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö och sysselsätter 220 medarbetare i Tyskland, Nederländerna, Norge, Danmark, Finland och Sverige. Totalt hanterar bolaget över 80 000 installationer på mer än 50 marknader. ZetaDisplay ägs av det brittiska investmentbolaget Hanover Investors.

Mer information på www.zetadisplay.com och www.ir.zetadisplay.com samt www.hanoverinvestors.com

Bilaga