Investors Relations
EnglishSvenska

« Back

Kallelse till extra bolagsstämma i ZetaDisplay AB (publ)

2021-09-15

Aktieägarna i ZetaDisplay AB (publ), org.nr 556603-4434 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 oktober 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer ZetaDisplays extra bolagsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Bolaget välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid den extra bolagsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid den extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 7 oktober 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägare kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om den extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid den extra bolagsstämman genom förhandsröstning har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 september 2021, dels anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst till Bolaget senast den 6 oktober 2021. Se mer information nedan om förhandsröstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 1 oktober 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt på stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på ir.zetadisplay.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 6 oktober 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till ZetaDisplay AB (publ), c/o Fredersen Advokatbyrå, Lästmakargatan 18, 111 44 Stockholm, eller per e-post till zetadisplay@fredersen.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning
1.       Val av ordförande vid stämman
          Advokat Nina Johnsson vid Fredersen Advokatbyrå
2.       Upprättande och godkännande av röstlängd
3.       Godkännande av dagordning
4.       Val av en eller två justeringspersoner
          Anton Walfridsson vid Fredersen Advokatbyrå
5.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.       Beslut om antal styrelseledamöter
7.       Val av styrelseledamöter
              7.1   Finn Følling (omval)
              7.2   Matthew Peacock (nyval)
              7.3   Michael Comish (nyval)
8.       Fastställelse av styrelsearvoden
9.       Val av styrelseordförande
         Matthew Peacock (nyval)

Beslutsförslag

Alpha Acquisition AB:s förslag (punkt 1 samt 6 - 9)

Alpha Acquisition AB föreslår:

att Advokat Nina Johnsson vid Fredersen Advokatbyrå väljs till stämmoordförande,

att styrelsen ska bestå av tre (3) styrelseledamöter utan suppleanter,

att samtliga styrelseledamöter utom styrelseledamoten Finn Følling ska avsättas från styrelsen samt att Matthew Peacock och Michael Comish väljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma,

att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till Finn Følling samt att inget styrelsearvode ska utgå till Matthew Peacock eller Michael Comish, och

att Matthew Peacock väljs till styrelseordförande.

Information om föreslagna nya ledamöter

Michael Comish är Senior Operating Partner på Hanover Investors. Han har en kandidatexamen från University of Western Ontario och studerade en MBA vid INSEAD. Michael gick till Hanover från TPG och tar med sig en mängd strategiska, digitala samt teknologiska färdigheter som han har utvecklat dels genom att grunda, skala och sälja tre bolag, samt dels genom sin tidigare tjänst på Tesco som Chief Digital Officer. Michael är självständig i förhållande till ZetaDisplay och dess ledning, men är inte självständig i förhållande till Bolagets majoritetsägare. Michael innehar inte några aktier i ZetaDisplay.

Matthew Peacock innehar en juristexamen från Cambridge University och är bland annat grundare av Hanover Investors samt styrelseledamot i Kalibrate Technologies och Brady Technologies. Tidigare har Matthew bland annat varit styrelseledamot i Blancco plc och Escher Group. Matthew Peacock är självständig i förhållande till ZetaDisplay och dess ledning, men är inte självständig i förhållande till Bolagets majoritetsägare. Matthew Peacock innehar inte några aktier direkt i ZetaDisplay.


Styrelsens förslag

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Fredersen Advokatbyrå på uppdrag av ZetaDisplay baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från bolagsstämman föreslås Anton Walfridsson vid Fredersen Advokatbyrå eller den som styrelsen anvisar vid dennes förhinder. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet från bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit rätt återgivna i protokollet från bolagsstämman.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 27 861 808. ZetaDisplay innehar inga egna aktier.

Den senast antagna årsredovisningen och revisionsberättelsen, anmälnings- och fullmaktsformulär, samt relaterade handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida åtminstone tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernbolag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till ZetaDisplay, c/o Fredersen Advokatbyrå, Lästmakargatan 18, 111 44 Stockholm, eller per e-post till zetadisplay@fredersen.se, senast den 27 september 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos ZetaDisplay och på Bolagets hemsida senast den 2 oktober 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Bolaget har sitt säte i Malmö.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf    

Malmö i september 2021

ZetaDisplay AB (publ)

Styrelsen

Bilaga