Investors Relations

« Back

Bokslutskommuniké 2022

2023-02-28

Supporting Materials:

Stark tillväxt och fortsatta investeringar

Oktober - december 2022

  • Nettoomsättningen ökade med 36,8 % till 167,4 (122,4) MSEK. Justerat för valutaeffekt ökade omsättningen med 27,6% till 166,9 (130,8) MSEK.
  • SaaS-intäkter ökade med 10,4 % till 49,8 (45,1) MSEK.
  • ARR uppgick till 197,7 MSEK jämfört med (192,2) MSEK föregående kvartal.
  • EBITDA uppgick till 14,7 (15,3) MSEK. Justerat för poster av jämförelsestörande karaktär uppgick EBITDA till 21,5 (17,9) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 5,2 (6,0) MSEK.

Januari - december 2022

  • Nettoomsättningen ökade med 27,1 % till 534,5 (420,5) MSEK.
  • SaaS-intäkter ökade med 11,1 % till 192,3 (173,1) MSEK.
  • EBITDA uppgick till 45,8 (50,1) MSEK. Justerat för poster av jämförelsestörande karaktär uppgick EBITDA 72,0 (72,4) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 7,2 (14,5) MSEK.

Väsentliga händelser under kvartalet

• Inga väsentliga händelser har inträffat under kvartalet.

Väsentliga händelser efter kvartalet

• ZetaDisplay har slutfört refinansieringsprocessen av sina seniora ickesäkerställda obligationer.


Kommentar från koncernchefen

Stark tillväxt och fortsatta investeringar

ZetaDisplays nettoomsättning uppgick till 167,4 (122,4) MSEK vilket är en ökning om 36,8% jämfört med samma period föregående år. Justerat för valutaeffekt ökade omsättningen med 27,6% till 166,9 (130,8) MSEK. SaaS- intäkterna uppgick till 49,8 (45,1) MSEK och utgjorde 29,7 (36,8) % av nettoomsättningen. ARR noterades till 197,7 miljoner kronor och EBITDA uppgick till 14,7 (15,3) MSEK. Justerat för poster av jämförelsestörande karaktär uppgick EBITDA till 21,5 (17,9) MSEK.

Nettoomsättningen är hänförlig till ökande aktivitet på marknaden. Projektförsäljningen var 52,1 % högre än motsvarande period förra året och noterades till 117,6 (77,3) MSEK. Bruttoresultatet uppgick till 83,4 (70,0) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 49,8 (57,2) %. Marginalen påverkades av en högre andel av projektförsäljning jämfört med föregående år.

Kommentar

Kvartalet har inneburit ökad affärsaktivitet med större ordrar, såväl hos våra befintliga kunder som inom nykundförsäljning. Nya och omförhandlade ramavtal inför 2023 accelererar vår tillväxt och bidrar till vår internationella expansion. Implementeringen av koncernstrategiska nyckelinitiativ fortlöper enligt plan och stärker förmågan inom organisationen. Vi ser goda möjligheter till fortsatt tillväxt på både kort- och lång sikt samt en ökad aktivitet avseende nya affärsmöjligheter särskilt inom storkundssegmentet.

Utblick

Vi fortsätter noga följa utvecklingen på marknaden och i omvärlden. Genom våra starka partnerskap med ledande leverantörer och genom ökande effektivitetssamordning inom koncernen och en stabil internationell kundportfölj har vi god beredskap att hantera eventuella utmaningar. Vår bedömning är att marknaden fortsätter att uppvisa tillväxt under de kommande kvartalen.

Vi har under kvartalet fortsatt att investera medvetet för framtiden vilket banar väg för skalbar tillväxt på en växande marknad med förstärkta organisatoriska och produktmässiga förutsättningar.

Jag vill särskilt tacka våra medarbetare för deras starka prestation och engagemang under kvartalet samt rikta ett tack till våra kunder för visat förtroende.

Malmö 28 februari 2023

Per Mandorf

Koncernchef och VD


Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Fullständig Q4 bokslutskommunikérapport bifogad samt tillgänglig på https://ir.zetadisplay.com/

Denna information är sådan information som ZetaDisplay AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Per Mandorfs försorg, för offentliggörande den 28 februari 2023 kl. 08.00 CET.


Kommande rapporttillfällen
ZetaDisplay AB’s årsredovisning publiceras 28 april 2023.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Mandorf, Koncernchef och VD
Telefon: +46-704-25 82 34
E-Mail: per.mandorf@zetadisplay.com

Michael van Straten, CFO
Telefon: +45-538-482 83
E-Mail: michael.vanstraten@zetadisplay.com

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är ledande i Norden och tvåa i Europa och vi driver dagligen den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra lösningar, koncept och vår mjukvara digitaliserar, påverkar och informerar människors beteende vid beslutstillfället i butiker, i offentliga miljöer och på arbetsplatser. Våra lösningar är kända som Digital Signage där vi utvecklar och erbjuder fullservice och SaaS-lösningar. Vi är en globalt ledande aktör som aktivt påverkar utvecklingen av den internationella Digital Signage marknaden organiskt, genom innovation och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö, omsätter cirka +500 Mkr och sysselsätter 220 medarbetare i sex europeiska länder. Totalt hanterar bolaget över 80 000 installationer på mer än 50 marknader. ZetaDisplay ägs av det brittiska investmentbolaget Hanover Investors. Mer information på www.ir.zetadisplay.com samt www.hanoverinvestors.com


Bilaga