Investors Relations
EnglishSvenska

« Back

ZetaDisplay; Bokslutskommuniké januari - december 2019

2020-02-07

ZetaDisplay fortsätter att växa som mjukvaru- och tjänsteföretag och investerar för framtiden

Oktober – december 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 10 % till 144,3 (130,9) MSEK
 • SaaS-intäkter (repetitiva) ökade med 24% till 40,0 (32,3) MSEK
 • ARR (Annual recurring revenue) ökade med 28 % till 165,5 (129,8) MSEK.
 • EBITDA uppgick till 21,2 (16,1) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 12,8 (11,1) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,07 (0,72) respektive 0,07 (0,70) SEK

Januari – december 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 8% till 436,1 (404,1) MSEK
 • SaaS-intäkter (repetitiva) ökade med 35% till 137,1 (101,9) MSEK
 • ARR (Annual recurring revenue) ökade med 28 % till 165,5 (129,8) MSEK.
 • EBITDA uppgick till 52,2 (48,2) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (29,6) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,22 (0,87) respektive 0,22 (0,85) SEK          

Väsentliga händelser under kvartalet

 • ZetaDisplay AB förvärvade 100 % av Gauddi BV mot en kontantersättning om 52,9 miljoner kronor och en ytterligare prestationsbaserad betalning upp till 18,5 miljoner kronor. Gauddi BV integrerades i ZetaDisplay BV från den 10 oktober 2019.          

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • ZetaDisplay AB meddelar införandet av en uppdaterad organisation för ökad skalbarhet och internationell tillväxt. Koncernen kommer att gå från en geografisk till en funktionsbaserad organisation och denna träder i kraft under mars månad 2020.

Kommentar från koncernchefen

ZetaDisplay fortsatte under fjärde kvartalet med att öka SaaS-intäkterna och driva internationell tillväxt. SaaS-intäkterna ökade med 24% jämfört med samma period förra året och utgör 28% av nettoomsättningen. Nyckeltalet Annual recurring revenue (ARR) ökade med 28%. Förvärvet av nederländska Gauddi BV under oktober månad befäster koncernens ledande position i Benelux-området.

Kvartalets nettoomsättning uppgick till 144,3 MSEK, en ökning med 10% jämfört med samma period föregående år. Ökningen är främst hänförlig till förvärvet av Gauddi BV. Den ökade andelen SaaS-intäkter samt förvärvet stärker brutto-marginalen. Bruttoresultatet ökade med 19,9 MSEK till 75,5 (55,6) MSEK motsvarande 52,3 (42,5) %.

Koncernens internationella tillväxtambition har fortsatt påverkat omkostnaderna, samtidigt som förvärvet har bidragit med en positiv EBITDA effekt i jämförelse med föregående år. Periodens EBITDA uppgick till 21,2 (16,1) MSEK, mot-svarande en marginal om 14,7 (12,3) %.

Ett starkt helår 2019

2019 är året där vårt arbete med att öka SaaS-intäkter och skalbarhet i organisationen har lett till tydliga förbättringar. Årets nettoomsättning uppgick till 436,1 (404,1) MSEK, en ökning med 8% jämfört med fjolåret. SaaS-intäkterna steg med 35% till 137,1 (101,9) MSEK och utgör nu 32 (25) % av nettoomsättningen. Den organiska ökningen av SaaS-intäkterna uppgick till 19,1%. Annual recurring revenue (ARR) ökade med 28% till 165,5 (129,8) MSEK.

Vi lyfte vår finansiella ambition i början av året och uppdaterade våra finansiella mål. År 2022 skall SaaS-intäkter uppgå till 200 MSEK och rörelseresultatet om 100 MSEK. Under året har vi arbetat med att närma oss dessa mål med kontinuerligt förbättrat resultat. Genomgående har segmenten ökat sina SaaS-intäkter till följd av ett ökat tjänste- och mjukvaruinnehåll i leveranserna.

Våra leveranser till globala aktörer ställer krav på kontinuerlig utveckling av såväl vår mjukvara som produkt – och tjänsteerbjudande. Våra 160 medarbetare har visat ett stort engagemang att möta kundernas behov även i den snabba förändrings-takten vi befinner oss i.

För att säkra koncernens förmåga att växa vidare organiskt och genom förvärv emitterades under september månad en icke-säkerställd företags-obligation om 300 miljoner kronor. Marknadens intresse var stort och emissionen övertecknades.

Vårt utvecklingsfokus ligger fortsatt på satsningar inom mjukvara och konceptutveckling. På förvärvssidan koncentrerar vi oss främst på stora europeiska Digital Signage marknader. Bolagen vi tittar på är lönsamma, med en attraktiv marknads-position med tillgång till internationellt orienterade kunder.

I takt med vår ökade internationalisering tog styrelsen i början av januari 2020 beslut om en uppdaterad organisation för bolaget. Syftet är att gå från lokal till internationell verksamhetsstyrning. Våra stora projekt under året har visat att vi genom att samla kompetenser över landsgränser kan skapa erbjudanden som ger oss och våra kunder skalbarhet, effektivitet och innovation.

Utblick

Efterfrågan på marknaden fortsätter att vara stark. Vi är en viktig del i våra kunders digitaliseringsresa och utvecklar och effektiviserar vår internationella organisation vidare. Dessutom adderar vi tjänster, investerar i vår mjukvara och konceptuellt kunnande. Därigenom skapar vi tydliga värden för våra kunder.

Verksamhetsåret 2020 betjänar vi en stabil inter-nationell kundbas och vi ser fram emot en positiv utveckling under de kommande kvartalen.

Denna information är sådan information som ZetaDisplay AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Per Mandorfs försorg, för offentliggörande den 7 februari 2020 kl 08:00.

Malmö, 7 februari 2020

Per Mandorf

Koncernchef och VD


För vidare information, vänligen kontakta:

Per Mandorf, Koncernchef och VD
Telefon +46 704-25 82 34 
E-mail per.mandorf@zetadisplay.com  

Ola Burmark, CFO
Telefon +46 708-21 57 86 
E-mail ola.burmark@zetadisplay.com

Daniel Oelker, CCO
Telefon +46 708-45 80 54
E-mail daniel.oelker@zetadisplay.com

 Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är en totalleverantör av visuella kommunikationslösningar för att påverka beteende i en fysisk butiks- eller kontorsmiljö. Bolaget grundar sin verksamhet på en djup förståelse av mänskligt handlande i beslutssituationer. ZetaDisplay levererar sina insikter med hjälp av en smart teknisk plattform som genererar engagerande digitala skärmlösningar. Det totala erbjudandet omfattar strategi, planering, mjukvara, hårdvara, installation samt innehållsproduktion, analys, teknisk support och tjänster.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö. Bolaget omsätter 400 MSEK och sysselsätter 140 medarbetare vid åtta kontor i sex europeiska länder. Bolaget övervakar och servar hos kund över 50 000 installationer på 50 marknader. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen Nasdaq [ZETA].

Mer information på www.zetadisplay.com

Bilagor