Investors Relations

« Back

ZETADISPLAY AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2023

2023-05-31

Sammanfattning

Januari - Mars 2023

  • Nettoomsättningen ökade med 7,5 % till 119,6 (111,2) MSEK
  • SaaS-intäkter ökade med 6,4 % till 50,0 (47,0) MSEK
  • EBITDA uppgick till 3,8 (5,4) MSEK
  • Justerat för poster av engångskaraktär uppgick EBITDA till 10,1 (14,4) MSEK
  • ARR uppgick till 195,4 MSEK jämfört med 197,7 MSEK föregående kvartal.
  • Rörelseresultatet uppgick till -6,5 (-4,5) MSEK

 

Kommentar från koncernchefen

Fortsatt tillväxt under osäkra marknadsförhållanden

Nettoomsättningen uppgick till 119,6 (111,2) MSEK. SaaS-intäkterna uppgick till 50,0 (47,0) MSEK och utgjorde 41,8 (42,2) % av netto- omsättningen. EBITDA låg på 3,8 (5,4) MSEK. Justerat för poster av engångskaraktär uppgick EBITDA till 10,1 (14,4) MSEK.

Vårt första kvartal präglades av fortsatt tillväxt på en alltmer osäker marknad. Under perioden har vi sett en fortsatt tillväxt av den internationella kundaktiviteten kontrasterat med begynnande projektförseningar hos vissa kunder. Under kvartalet har vi arbetat intensivt inom hela koncernen med fokus på kundutveckling och ytterligare förstärkning av vårt tjänste- och produktutbud. Dessutom har vi fortsatt investera i såväl mjukvara samt drifts- och försäljningsfunktioner för att stödja fortsatt framtida tillväxt, vilket påverkat resultatet på kort sikt.
Under det första kvartalet har vi också framgångsrikt slutfört re-finansieringen av vår obligation på marknaden.

Utblick

Implementeringen av koncernens strategiska initiativ fortskrider enligt plan och stärker vår förmåga inom organisationen och gentemot kunderna. Som ett resultat av detta ser vi en ökad organisatorisk effektivitet och goda möjligheter på medellång sikt. Samtidigt märker vi av en ökad osäkerhet i de kortsiktiga marknadsförhållandena samt vissa oplanerade förseningar i kundprojekt. Vi fortsätter att aktivt följa marknadsutvecklingen och att hantera kostnaderna omsorgsfullt samtidigt som vi prioriterar nyckelinvesteringar för långsiktig tillväxt.
Jag vill tacka alla våra medarbetare för deras outtröttliga engagemang och tacka våra kunder för deras fortsatta förtroende.

Malmö den 31 maj 2023

Per Mandorf

Koncernchef och VD

 

Fullständig Q3 rapport bifogad samt tillgänglig på https://ir.zetadisplay.com/

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Denna information är sådan information som ZetaDisplay AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Per Mandorfs försorg, för offentliggörande den 31 maj 2023 kl. 08.00 CET.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Mandorf, Koncernchef och VD
Telefon: +46-704-25 82 34
E-Mail: per.mandorf@zetadisplay.com

Michael van Straten, CFO
Telefon: +45-538-482 83
E-Mail: michael.vanstraten@zetadisplay.com

Robert Bryhn, CMO / Head of Communication
Telefon: +46-709-80 20 80
E-Mail: robert.bryhn@@zetadisplay.com

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är ledande i Norden och tvåa i Europa och vi driver dagligen den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra lösningar, koncept och vår mjukvara digitaliserar, påverkar och informerar människors beteende vid beslutstillfället i butiker, i offentliga miljöer och på arbetsplatser. Våra lösningar är kända som Digital Signage där vi utvecklar och erbjuder fullservice och SaaS-lösningar. Vi är en globalt ledande aktör som aktivt påverkar utvecklingen av den internationella Digital Signage marknaden organiskt, genom innovation och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö, omsätter cirka +500 Mkr och sysselsätter 220 medarbetare i sex europeiska länder. Totalt hanterar bolaget över 80 000 installationer på mer än 50 marknader. ZetaDisplay ägs av det brittiska investmentbolaget Hanover Investors. Mer information på www.ir.zetadisplay.com samt www.hanoverinvestors.com
Bilaga