Investors Relations
EnglishSvenska

« Back

Delårsrapport januari - september 2021

2021-11-08

Starkt resultat och genomförd ägarförändring

Juli - september 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 16,9 % till 101,6 (86,9) MSEK
 • SaaS-intäkter ökade med 15,7 % till 44,5 (38,4) MSEK
 • ARR uppgick till 177,3 MSEK jämfört med 174,6 MSEK föregående kvartal
 • EBITDA uppgick till 13,2 (13,6) MSEK

Justerat för poster av engångskaraktär uppgick EBITDA till 24,0 (13,6) MSEK

 • Rörelseresultatet uppgick till 4,3 (5,3) MSEK

Januari - september 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 13,1 % till 298,1 (263,6) MSEK
 • SaaS-intäkter ökade med 10,2% till 128,1 (116,3) MSEK
 • EBITDA uppgick till 34,8 (18,4) MSEK Justerat för poster av engångskaraktär uppgick EBITDA 54,4 (34,9) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,4 (-7,6) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Den 28 juli kommunicerade Hanover Active Equity Fund II S.C.A. SICAV-RAIF genom Alpha Acquisition AB att deras ägande översteg 50% av aktierna
 • Den 28 augusti kommunicerade Hanover Active Equity Fund II S.C.A. SICAV-RAIF genom Alpha Acquisition AB att deras ägande översteg 90% av aktierna. Tvångsinlösen av resterande aktier pågår

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Den 7 oktober höll ZetaDisplay AB (publ) extra bolagsstämma och beslut fattades att göra förändringar i styrelsen
 • Den 8 oktober avnoterades aktierna i ZetaDisplay AB (publ)

Kommentar från koncernchefen:

Nettoomsättningen uppgick till 101,6 (86,9) MSEK. SaaS-intäkterna uppgick till 44,5 (38,4) MSEK och utgjorde 43,8 (44,2) % av nettoomsättningen. ARR noterades till 177,3 MSEK och EBITDA låg på 13,2 (13,6) MSEK. Justerat för poster av engångskaraktär främst hänförliga till bolagets strategiska översyn uppgick EBITDA till 24,0 (13,6) MSEK.

Ökningen av nettoomsättningen förklaras i huvudsak av förvärvet av tyska NORDLAND systems GmbH. Bruttoresultatet uppgick till 65,5 (45,9) MSEK med en bruttomarginal på 64,4 (52,8) %.

Under det tredje kvartalet har vi sett en ökad aktivitet i marknaden som vi bemöter med ett fortsatt starkt kunderbjudande. Kundbasen har varit fortsatt intakt under hela pandemin och vi ser att återhämtningen av kundernas aktivitet har blivit mer påtaglig. Antalet upphandlingar har ökat och kunderna har i en högre utsträckning börjat planera för nya projekt.

Ökningen av aktivitet på marknaden internationellt och viss brist på komponenter har lett till vissa förseningar av hårdvaruleveranser. Vi fortsätter att till stor del hantera situationen tack vare vår starka position med ledande leverantörer och genom samordning inom koncernen.

Vi fortsätter att utveckla och lansera nya funktioner och integrationer i vår mjukvaruplattform.

Våra medarbetare har i en allt större utsträckning återgått till att arbeta från kontoren i linje med lokala restriktioner och rekommendationer.

Ägarförändring

Under kvartalet genomfördes en ägarförändring av bolaget. Ledningen i ZetaDisplay tillsammans med de nya ägarna ser fram emot att främja tillväxt och skapa långsiktigt positiva effekter.

Utblick

Utvecklingen under de senaste tre månaderna har bekräftat att marknaden återhämtar sig och vi förbereder oss på ytterligare tillväxt under resterande delen av året.

Malmö, 8 november 2021

Per Mandorf

Koncernchef och VD


Denna rapport har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Denna delårsrapport är sådan information som ZetaDisplay AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Per Mandorfs försorg, för offentliggörande den 8 november 2021 kl 08:00


Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké 2021: 4 mars 2022

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Mandorf, Koncernchef och VD
Telefon: 0704- 25 82 34
E-Mail: per.mandorf@zetadisplay.com

Jacob Stjernfält, CFO
Telefon: 0768-75 41 77
E-Mail: jacob.stjernfalt@zetadisplay.com

Robert Bryhn, CMO
Telefon: 0709-80 20 80
E-Mail: robert.bryhn@@zetadisplay.com


Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är ledande i Norden och tvåa i Europa och vi driver dagligen den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra lösningar, koncept och vår mjukvara digitaliserar, påverkar och informerar människors beteende vid beslutstillfället i butiker, i offentliga miljöer och på arbetsplatser. Våra lösningar är kända som Digital Signage som vi utvecklar och erbjuder som SaaS-lösningar. Vi är en globalt ledande aktör som aktivt påverkar utvecklingen av den internationella Digital Signage marknaden organiskt, genom innovation och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö, omsätter cirka 450 Mkr och sysselsätter 200 medarbetare vid tio kontor i sex europeiska länder och USA. Totalt hanterar bolaget över 70 000 installationer på mer än 50 marknader. ZetaDisplay ägs av det Brittiska investmentbolaget Hanover Investors. Mer information på www.ir.zetadisplay.com samt www.hanoverinvestors.com

Bilaga