Investors Relations
EnglishSvenska

« Back

Bokslutskommuniké 2021

2022-02-28

Starkt resultat och fortsatt tillväxt

Oktober - December 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 19,2 % till 122,4 (102,7) MSEK
 • SaaS-intäkter ökade med 15,6 % till 45,1 (39,0) MSEK
 • EBITDA uppgick till 15,3 (20,1) MSEK
 • Justerat för poster av engångskaraktär uppgick EBITDA till 15,8 (20,1) MSEK
 • ARR uppgick till 180,5 MSEK jämfört med 177,3 MSEK föregående kvartal.
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,0 (11,2) MSEK

Januari - December 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 14,8 % till 420,5 (366,2) MSEK
 • SaaS-intäkter ökade med 11,5% till 173,1 (155,2) MSEK
 • EBITDA uppgick till 50,1 (38,5) MSEK Justerat för poster av engångskaraktär uppgick EBITDA 70,2 (55,0) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 14,5 (3,7) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Den 7 oktober höll ZetaDisplay AB (publ) extra bolagsstämma och beslut fattades att göra förändringar i styrelsen
 • Den 8 oktober avnoterades aktierna i ZetaDisplay AB (publ)
 • Den 22 oktober rankas ZetaDisplay som ledande i Norden och näst störst i Europa enligt Invidis europeiska ranking.
 • Den 3 november vinner ZetaDisplay ett 6-årskontrakt med Norska Flytoget - Airport Express

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Inga väsentliga händelser efter fjärde kvartalet


Kommentar från koncernchefen

Starkt resultat och fortsatt tillväxt

Nettoomsättningen uppgick till 122,4 (102,7) MSEK. SaaS-intäkterna uppgick till 45,1 (39,0) MSEK och utgjorde 36,8 (38,0) % av nettoomsättningen. EBITDA låg på 15,3 (20,1) MSEK. Justerat för poster av engångskaraktär främst hänförliga till bolagets strategiska översyn uppgick EBITDA till 15,8 (20,1) MSEK.

Ökningen av nettoomsättningen förklaras i huvudsak av förvärvet av tyska NORDLAND systems GmbH. Bruttoresultatet uppgick till 70,0 (61,4) MSEK med en bruttomarginal på 57,2 (59,8) %.

Under det fjärde kvartalet har vi sett en ökad aktivitet i marknaden som vi bemöter med ett fortsatt starkt kunderbjudande. Kundbasen har varit intakt under hela pandemin och vi ser en påtaglig återhämtning i marknaden, och kundernas aktivitet har ökad. Antalet upphandlingar har ökat och kunderna har i en högre utsträckning börjat planera för nya projekt.

I likhet med tidigare kvartal ser vi en ökning av aktivitet på marknaden internationellt och vidare har vi sett att viss brist på komponenter har lett till förseningar av hårdvaru- och projektleveranser.

Ägarförändring

Under det tredje kvartalet genomfördes en ägarförändring av bolaget. Ledningen i ZetaDisplay har tillsammans med de nya ägarna initierat arbetet med att främja tillväxt och skapa långsiktigt positiva effekter.

Utblick

Vi är positiva till att marknaden återhämtar sig och vi förbereder oss på ytterligare tillväxt.

Malmö 28 februari 2022

Per Mandorf

Koncernchef och VD


Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.


Kommande rapporttillfällen
ZetaDisplay AB’s årsredovisning kommer att publiceras på ir.zetadisplay.com sista veckan i april.(vecka 17).       

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Mandorf, Koncernchef och VD
Telefon: 0704- 25 82 34
E-Mail: per.mandorf@zetadisplay.com

Jacob Stjernfält, CFO
Telefon: 0768-75 41 77
E-Mail: jacob.stjernfalt@zetadisplay.com

Robert Bryhn, CMO
Telefon: 0709-80 20 80
E-Mail: robert.bryhn@@zetadisplay.com


Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är ledande i Norden och tvåa i Europa och vi driver dagligen den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra lösningar, koncept och vår mjukvara digitaliserar, påverkar och informerar människors beteende vid beslutstillfället i butiker, i offentliga miljöer och på arbetsplatser. Våra lösningar är kända som Digital Signage som vi utvecklar och erbjuder som SaaS-lösningar. Vi är en globalt ledande aktör som aktivt påverkar utvecklingen av den internationella Digital Signage marknaden organiskt, genom innovation och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö, omsätter cirka 450 Mkr och sysselsätter 200 medarbetare vid tio kontor i sex europeiska länder och USA. Totalt hanterar bolaget över 80 000 installationer på mer än 50 marknader. ZetaDisplay ägs av det Brittiska investmentbolaget Hanover Investors. Mer information på www.ir.zetadisplay.com samt www.hanoverinvestors.com

 

                

Bilaga