Investors Relations
EnglishSvenska

Ersättning

ERSÄTTNING

Redogörelse för ZetaDisplay AB:s rörliga ersättningar till ledande befattningshavare samt för vart och ett av samtliga utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram i enlighet med Svensk kod för Bolagsstyrning (”Koden”) 10.3

Ersättningar till ZetaDisplays ledande befattningshavare utgörs av fast grundlön eller konsultarvode, rörlig ersättning, möjliga långsiktiga incitament (personaloptioner, se nedan), pensionspremier och andra förmåner. Inför årsstämman 2017 kommer principer för rörlig kontantersättning att föreslås.

ZetaDisplay har ett incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare och tjänstemän. Efter beslut på extra bolagsstämma den 21 mars 2016 erbjöds ledande befattningshavare och tjänstemän i ZetaDisplay att under mars-april 2016 förvärva teckningsoptioner vilket ger dem rätt att utnyttja teckningsoptionerna för teckning av stamaktier till en kurs uppgående till 8,60 kronor. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en stamaktie. Teckning av aktier kan ske under tiden från och med den 15 mars 2019 till och med den 31 mars 2019. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas för teckning av stamaktier skulle det innebära att antalet aktier i bolaget ökar med 600 000 stamaktier.