Investors Relations
EnglishSvenska

Bolagsordning

BOLAGSORDNING

§ 1

Firma

Bolagets firma är ZetaDisplay AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2

Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun.

§ 3

Verksamhet

Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag inom området Digital Signage bedriva import, export, handel, tillverkning, försäljning, utveckling, utbildning, service, support och tjänster, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 10.000.000 SEK och högst 40.000.000 SEK.

§ 5

Aktieantal och aktieslag

5.1 Antal aktier och aktieslag

Antalet aktier skall vara lägst 10.000.000 och högst 40.000.000. Aktier kan utges i två serier, stamaktier och preferensaktier. Stamaktier och preferensaktier får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet. Stamaktie medför en röst. Preferensaktie medför en tiondels röst.

5.2 Vinstutdelning

5.2.1 Preferensaktierna skall medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning av nio (9) kronor per preferensaktie. Utdelning ska ske med kvartalsvis utbetalning om två (2) kronor tjugofem (25) öre (”Preferensbeloppet”) per preferensaktie. Avstämningsdagar för de kvartalsvisa utbetalningarna skall vara 15 mars, 15 juni, 15 september respektive 15 december varje år. För det fall sådan dag är lördag, söndag eller allmän helgdag eller beträffande betalning av skuldebrev likställd med allmän helgdag i Sverige (”Bankdag”), skall avstämningsdagen vara närmast föregående Bankdag. Utbetalning av utdelning skall ske tredje Bankdagen efter avstämningsdagen.

5.2.2 Om ingen utdelning lämnats till preferensaktieägare, eller om årlig utdelning understigande nio (9) kronor per preferensaktie lämnats under ett eller flera år, skall preferensaktierna medföra rätt att av följande års utdelningsbara medel också erhålla Innestående Belopp, som det definieras nedan (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp, som det definieras nedan), innan utdelning på stamaktierna sker. Om ingen utdelning lämnas eller om årlig utdelning understigande nio (9) kronor per preferensaktie lämnats under ett eller flera år ankommer det på följande årsstämma att fatta beslut om fördelningen av den kvartalsvisa utbetalningen av Innestående Belopp. Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.

5.2.3 Vid varje enskilt kvartal läggs skillnaden mellan Preferensbeloppet och eventuell lägre utbetald utdelning per preferensaktie, till ”Innestående Belopp”. För det fall utdelning på preferensaktie sker enligt beslut vid annan bolagsstämma än årsstämman skall utdelat belopp per preferensaktie dras från Innestående Belopp. Avdraget skall ske per den dag då utbetalning sker till preferensaktieägare och därvid anses utgöra reglering av den del av Innestående Belopp som uppkommit först i tiden. Innestående Belopp skall räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om tolv (12) procent (”Uppräkningsbeloppet”), varvid uppräkning skall ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan Preferensbeloppet och den vid samma kvartalsvisa tidpunkt utbetalade lägre utdelningen per preferensaktie. För det fall denna beräkning sker vid en annan tidpunkt än vid ett helt årtal räknat från dag då tillägg respektive avdrag har skett från Innestående Belopp, skall uppräkning av belopp som lagts till eller dragits ifrån ske med ett belopp motsvarande uppräkningsfaktorn multiplicerad med den kvotdel av året som har förflutit. Upplupet Uppräkningsbelopp läggs till Innestående Belopp och skall därefter ingå i beräkningen av Uppräkningsbeloppet.

5.3 Emissioner

5.3.1 Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna på så vis att en gammal aktie ger företrädesrätt till en ny aktie av samma slag, att aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna skall erbjudas samtliga aktieägare samt att, om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna skall fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

5.3.2 Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av endast ett aktieslag har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna endast i förhållande till det antal aktier av detta slag som de förut äger. Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

5.3.3 Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner eller konvertibler som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten eller bytas ut mot konvertiblerna.

5.3.4 Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får endast ske genom utgivande av stamaktier. Fondemission får dock även ske genom utgivande av preferensaktier till ägare av stamaktier. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har rätt till de nya aktierna. Fondaktierna fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier de förut äger.

5.4 Inlösen

5.4.1 Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske efter beslut av bolagsstämma genom inlösen av preferensaktier enligt följande grunder.

5.4.2 Bolagsstämman bestämmer det antal preferensaktier som varje gång skall inlösas, varvid inlösen skall ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut om inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut skall styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande preferensaktier som skall inlösas. Om beslutet biträds av samtliga preferensaktieägare kan dock stämman besluta vilka preferensaktier som skall inlösas.

5.4.3 Innehavare av till inlösen bestämd preferensaktie skall vara skyldig att tre månader efter det att han underrättats om inlösningsbeslutet mottaga lösen för aktien med ett belopp beräknat som summan av ett Basbelopp, som det definieras nedan, plus Innestående Belopp enligt punkt 5.2 (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till betalning). Om inlösenbeslutet fattas senast 24 månader efter den första registreringen av en emission av preferensaktier hos Bolagsverket skall Basbeloppet per aktie uppgå till 120 procent av teckningskursen till vilken preferensaktien emitterades vid den första emissionen av preferensaktier. Om inlösenbeslutet fattas senare men senast 48 månader efter den första registreringen av en emission av preferensaktier hos Bolagsverket skall Basbeloppet per aktie uppgå till 110 procent av teckningskursen till vilken preferensaktien emitterades vid den första emissionen av preferensaktier. Om inlösenbeslutet fattas därefter skall Basbeloppet per aktie uppgå till 105 procent av teckningskursen till vilken preferensaktien emitterades vid den första emissionen av preferensaktier. Från den dag lösenbeloppet förfaller till betalning upphör all ränteberäkning därå.

5.5 Bolagets upplösning

Upplöses bolaget skall varje preferensaktie medföra rätt att ur bolagets behållna tillgångar erhålla ett belopp beräknat som summan av ett Grundbelopp, som det definieras nedan, plus Innestående Belopp enligt punkt 5.2 (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till betalning) jämnt fördelat på varje preferensaktie, innan utskiftning sker till ägarna av stamaktierna. Preferensaktie skall i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel. Om bolaget upplöses senast 24 månader efter den första registreringen av en emission av preferensaktier hos Bolagsverket skall Grundbeloppet per aktie uppgå till 120 procent av teckningskursen till vilken preferensaktien emitterades vid den första emissionen av preferensaktier. Om bolaget upplöses senare men senast 48 månader efter den första registreringen av en emission av preferensaktier hos Bolagsverket skall Grundbeloppet per aktie uppgå till 110 procent av teckningskursen till vilken preferensaktien emitterades vid den första emissionen av preferensaktier. Om bolaget upplöses därefter skall Grundbeloppet per aktie uppgå till 105 procent av teckningskursen till vilken preferensaktien emitterades vid den första emissionen av preferensaktier.

§ 6

Styrelse och revisor

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

Bolaget skall ha lägst 1 och högst 2 revisorer med högst 1 suppleant.

§ 7

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december .

§ 8

Kallelse

Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

§ 9

Bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas i Malmö eller Stockholm enligt styrelsens val.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordningen;
4. val av en eller två justeringsmän;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut
   a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i före- kommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
   b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
   c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören;
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
9. fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
10. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisor samt eventuell revisorssuppleant; 11. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 10

Avstämnings-förbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 11

Föranmälan till bolagsstämma

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseendeförhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden (högst två) på det sätt som anges ovan.

Antagen på årsstämma 2019-05-21

Ladda ner PDF