ZetaDisplays valberedning utsedd

 

Inför årsstämman 2017 utgörs valberedningen av Mikael Hägg på Mats Johanssons mandat, Roger Stjernborg Eriksson på Martin Gullbergs mandat, Stian Andorsen på Magari Venture AS:s (tidigare Pronto Holding AS) mandat samt Anders Pettersson på eget mandat. Därutöver ingår styrelsens ordförande Mats Johansson som sammankallande.

Valberedningen ska inför årsstämman 2017 föreslå stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2018.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta antingen via e-post under adress ir@zetadisplay.com eller via brev under adress ZetaDisplay AB, Valberedning, Höjdrodergatan 21, 212 39 Malmö. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag bör det lämnas så snart som möjligt.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.