ZetaDisplays valberedning utsedd

ZetaDisplays valberedning utsedd

Valberedning inför årsstämman 2018

Valberedningen inför årsstämman 2018 består av Mikael Hägg på Mats Johanssons mandat, Anders Pettersson på eget mandat, Roger Stjernborg Eriksson på Martin Gullbergs mandat samt Stian Andorsen på Magari Venture AS:s mandat. Därutöver ingår styrelsens ordförande Mats Johansson som sammankallande. 

Årsstämman kommer att hållas den 21 maj 2018 i Malmö.

Aktieägare kan kontakta valberedningen via e-post till Sweden@zetadisplay.com eller via brev under följande adress: ZetaDisplay AB, Valberedningen, Höjdrodergatan 21, 212 39 Malmö.”

Valberedningen ska inför årsstämman 2018 föreslå stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2019.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.